Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Toelichting.

Deze algemene voorwaarden zijn de spelregels voor het platform Mijn Impact. Dit platform dient om duurzame goederen en diensten onder de aandacht te brengen van werknemers (de koper in deze voorwaarden). De werkgever stimuleert het gebruik door middel van incentives voor de werknemer, via de website Mijn Impact. Het is dus belangrijk dat jij als koper wordt herkend als werknemer om voor mogelijke korting in aanmerking te komen.  Hiervoor dient je in te loggen met een code die is verstrekt door je werkgever én je dient te bestellen via je werk-emailadres. Aan beide voorwaarden (inlogcode en werk-email) moet je voldoen om voor de korting in aanmerking te komen. Deze werkgerelateerde gegevens zullen door Mijn Impact worden verzameld, om zo de kortingsregeling voor de specifieke werkgever te kunnen uitvoeren. Mijn Impact zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Op de website staan heel veel diverse producten en diensten, tussen de € 100 en € 5.000. Vanwege deze diversiteit kan niet één verzendkostenregeling worden gehanteerd, maar zal dit per product bij de prijsstelling worden aangegeven. Zodat jij als koper direct zicht hebt op eventuele extra kosten bij het overwegen van de aanschaf. Deze extra (verzend)kosten zullen in het laatste scherm van de bestelling wederom in beeld verschijnen.  

Hieronder worden de spelregels bij de bestellingen uitgebreid beschreven.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Gegevens van de onderneming Mijn Impact
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van Mijn Impact bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Mijn Impact worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Mijn Impact;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden zoals werkgeverscode;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of Mijn Impact in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit maar als koper; koper kan bepaalde prijsvoordelen hebben als hij als werknemer de site van Mijn Impact bezoekt, via zijn werkgever.
 9. Mijn Impact: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand via internet aan koper aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mijn Impact en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Mijn Impact gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Gegevens van de onderneming Mijn Impact

Mijn Impact is een bedrijf met sociale doelstellingen en primair gericht op bedrijven als werkgevers, om hun werknemers meer bewust te laten worden van duurzaamheid. Mijn Impact voert hiertoe onder andere een webshop met duurzame producten en diensten, die zij aanbiedt aan werknemers, die dus als kopers optreden.

Vestigingsadres en bezoekadres Mijn Impact:
Hooftlaan 4
1401 ED Bussum

Email-adres: info@mijnimpact.nl

Website: www.mijnimpact.nl

Telefoonnummer: 0653937694

KvK-nummer: 72939648

Btw-identificatienummer: NL115612142B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijn Impact en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mijn Impact en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijn Impact voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mijn Impact zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Mijn Impact gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mijn Impact niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mijn Impact onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mijn Impact is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mijn Impact passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Mijn Impact daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Mijn Impact kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mijn Impact op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mijn Impact zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Mijn Impact waar de koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mijn Impact mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mijn Impact mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mijn Impact mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Mijn Impact de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Mijn Impact de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Mijn Impact hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mijn Impact.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mijn Impact. Dit hoeft niet als Mijn Impact heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Mijn Impact verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Mijn Impact bij herroeping

 1. Als Mijn Impact de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Mijn Impact vergoedt alle betalingen van de koper onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Mijn Impact aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Mijn Impact gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mijn Impact de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Er wordt op het platform een prijs met werkgeverskorting aangeboden, wanneer de koper inlogt met een werkgeverskortingcode. Het wordt dan per product duidelijk aangegeven welke korting het betreft. Deze korting is altijd eenmalig en kan alleen worden verstrekt aan kopers die zich als werknemer hebben kenbaar gemaakt. Hiervoor dienen zij dus in te loggen met de code én te bestellen via hun werk-emailadres. Aan beide voorwaarden (inlogcode en werk-email) moet worden voldaan om voor de korting in aanmerking te komen. 
 3. In afwijking van het vorige lid kan Mijn Impact producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de betreffende markt en waar Mijn Impact geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Mijn Impact dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. de werkgever bepaalde werkgeverskortingen heeft gewijzigd.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. De prijzen voor producten zijn in sommige gevallen lager als de werkgever van de koper hierop een zogeheten werkgeverskorting heeft toegezegd. Dit wordt dan uitdrukkelijk bij de prijsstelling weergegeven. Koper kan zich alleen op deze (kortings)prijs beroepen als koper in dienst is bij de betreffende werkgever of tijdelijk werkzaam is bij deze werkgever op het moment dat de koopovereenkomst plaatsvindt. Werknemer beschikt hiertoe over een speciale digitale werkgeverstoegang (code) op de website van Mijn Impact.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Mijn Impact staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Mijn Impact er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Mijn Impact, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Mijn Impact kan doen gelden indien Mijn Impact is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Mijn Impact, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Mijn Impact zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Mijn Impact kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mijn Impact geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Mijn Impact het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mijn Impact tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Mijn Impact bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Eventuele verzendkosten worden uitdrukkelijk vermeld bij de prijsstelling van het product. 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan koper biedt Mijn Impact meerdere mogelijkheden van betaling aan, waaronder vooruitbetaling en achteraf betaling onder rembours. Bij levering onder rembours worden de kosten hiervan in levering gebracht aan de koper. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens meteen aan Mijn Impact te melden.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mijn Impact is gewezen op de te late betaling en Mijn Impact de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mijn Impact gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Mijn Impact kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Mijn Impact beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mijn Impact.
 3. Bij Mijn Impact ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijn Impact binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient Mijn Impact in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Mijn Impact en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Privacy Policy Mijn Impact

Mijn Impact zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij zullen je gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen én om de werkgeverskortingregeling op een juiste manier uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Mijn Impact zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Mijn Impact gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als je een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld het uitvoeren van installatie of toelichting door experts hebben wij je telefoonnummer nodig. Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij Mijn Impact zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je uitschrijven via onze website. Indien je bij ons een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als je besluit een reactie over het koopproces of product of dienst via Mijn Impact in te sturen kan het zijn dat wij die publiceren op onze site; je kunt zelf kiezen of je naam of andere persoonlijke gegevens dan worden toegevoegd. Mijn Impact is altijd benieuwd naar meningen en opinies van onze bezoekers maar wij zijn vrij om te beslissen of dergelijke reacties wel of niet worden gepubliceerd op de site. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Deze wordengebruikt deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Mijn Impact geen cookies ontvangt. Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Mijn Impact , dan kunt je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.